Živnosť a s.r.o. v roku 2022 - porovnanie

Živnosť a s.r.o. v roku 2022 - porovnanie

Je lepšie podnikať na živnosť alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným? V tomto článku sa dočítate o výhodách aj nevýhodách pre živnosť a s.r.o. a faktoroch, ktoré by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní. Všetky informácie sú platné v roku 2022.

Ešte pred začiatkom podnikania vám odporúčame zamyslieť sa nad niekoľkými aspektmi ako administratíva, náklady a riziko spojené s podnikaním. To isté môžete zohľadniť, aj keď už nejaký čas svoju činnosť vykonávate.

Možno nájdete optimálne riešenie pre svoje podnikanie vďaka týmto otázkam:

 • Do akej miery ste ochotní ručiť za záväzky podnikania?
 • Aká je administratíva spojená so založením živnosti a s.r.o.?
 • Koľko vás bude stáť začiatok podnikania?
 • Ako rýchlo potrebujete začať podnikať?
 • Aké dane budete musieť platiť v živnosti a s.r.o.?
 • Čo za odvody vás čakajú?
 • Akým spôsobom budete v živnosti a s.r.o. evidovať príjmy a výdavky?
 • Ako dostanete peniaze na svoje živobytie von z firmy?
 • Aké informácie o svojej firme budete musieť zverejniť?
 • Čo ak budete potrebovať pribrať ďalšieho obchodného partnera?
 • Čo bude od vás vyžadovať ukončenie podnikania?

V ďalších častiach článku si tieto otázky postupne rozoberieme.

Živnosť 2022 – vysvetlenie a ručenie

Živnosť je v jednoduchosti oprávnenie na výkon určitej podnikateľskej činnosti. Môže ju prevádzkovať fyzická osoba (živnostník), alebo aj právnická osoba (firma). Aj s.r.o. potrebuje mať na väčšinu podnikateľských aktivít zriadené živnostenské oprávnenie.

Zákonná definícia hovorí, že „živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu“. (Sociálnymi podnikmi sa v tomto článku nebudeme zaoberať.)

Nie každé podnikanie je živnosťou. Napríklad súkromný lekár nemusí mať živnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak by chcel popri tom napríklad predávať výživové doplnky, poskytovať poradenstvo, alebo organizovať semináre, na to už živnosť potrebuje.

Ľudskou rečou, čo znamená definícia živnosti v zákone?

Ako živnostník podnikáte:

 1. Samostatne – osobne rozhodujete o tom, čo, ako a kedy budete robiť, aké produkty alebo služby budete ponúkať, za aké ceny. Nemáte zamestnávateľa, ktorý by vám dával pracovné príkazy. To neznamená, že všetko musíte robiť sami. Môžete mať aj zamestnancov (okrem seba samých). Rodinní príslušníci v priamom rade (len manželia, súrodenci, deti, vnuci, rodičia) vám môžu dokonca vypomáhať aj bez pracovno-právneho vzťahu.
 2. Vo vlastnom mene – v Živnostenskom registri ste zapísaný pod vlastným menom a priezviskom. K menu a priezvisku si môžete za poplatok pridať aj ďalšie tzv. fantazijné meno (napr. Emil Kováč – IT Consulting). Meno a priezvisko potom uvádzate na všetkých zmluvách aj dokladoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou.
 3. Na vlastnú zodpovednosť – za záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti preberáte ručenie sami a celým svojím majetkom (aj súkromným). Platí to aj vtedy, keby škodu inej osobe zapríčinili vaši zamestnanci pri plnení svojich pracovných úloh. Pozor na to, že ak je živnostníkom jeden z manželov, ručí za záväzky podnikania celým majetkom manželstva (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov – BSM). Ak sa manželia obávajú možného rizika, tak môžu súd požiadať o zrušenie BSM. Od toho momentu každý z manželov bude nadobúdať majetok výlučne pre seba a ručiť za svoje záväzky len svojou časťou majetku.
 4. Za účelom dosiahnutia zisku – cieľom podnikania by malo byť dosiahnuť zisk pre živobytie a budovanie majetku podnikateľa, pre investície do ďalšieho rozvoja firmy aj pre lepšiu pozíciu na získanie bankových úverov, leasingu, príp. pre pritiahnutie obchodných partnerov / investorov. Štát sa samozrejme teší zo zisku, nakoľko sa z neho platia dane a u živnostníka sa s rastúcim ziskom zvyšuje aj vymeriavací základ na platenie odvodov.

Teraz sa poďme pozrieť na základné informácie o s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) v roku 2022 – definícia a ručenie

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., / s. r. o. alebo spol. s r.o.) je najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti. Podľa Obchodného zákonníka je to právnická osoba založená na podnikanie. Živnosť a s.r.o. sa odlišuje tým, že spoločníci nepodnikajú pod vlastným menom, ale pod obchodným menom danej s.r.o. Od živnosti sa odlišuje najmä nevyhnutnosťou vytvoriť pri založení tzv. základné imanie a výškou ručenia.

Základné imanie s.r.o. vytvoríte z vkladov spoločníkov aspoň v sume 5 000 EUR. Môžete byť jediným spoločníkom (tzv. „jednoosobová s.r.o.“), najviac vás môže byť 50. Každý zo spoločníkov musí zložiť základný vklad vo výške najmenej 750 EUR a pomer vkladov nemusí byť rovnaký.

Pri viacerých spoločníkoch stačí pri zápise s.r.o. do Obchodného registra mať splatených aspoň 50% všetkých peňažných a nepeňažných vkladov (nepeňažný vklad môže byť napr. auto, počítač, licencia, ktoré sa budú využívať pri podnikaní budúcej s.r.o.). Zvyšok musíte splatiť najneskôr do 5 rokov. Pomer výšky vkladov spoločníkov spravidla určuje ich podiel na zisku – dividende.

Ručenie za záväzky v s.r.o.

Za záväzky s.r.o. ručíte ako spoločník len do výšky nesplateného vkladu do základného imania. To znamená, že ak ste ešte nesplatili celý svoj vklad podľa spoločenskej zmluvy, tento nesplatený rozdiel by od vás mohli veritelia vyžadovať. Pri „jednoosobových s.r.o.“ musí jediný spoločník pred zápisom s.r.o. mať splatený vklad v plnej výške.

Samotná s.r.o. ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Preto neodporúčame, aby spoločníci vkladali do majetku spoločnosti súčasti majetku, ktoré sú dôležité pre ich súkromný život a mohli by o nich prísť. Napríklad vlastný byt alebo dom, v ktorom bývajú aj so svojou rodinou.

Navonok s.r.o. zastupuje a za spoločnosť podpisuje zmluvy a dokumenty štatutárny orgán – konateľ. Môže to byť jeden alebo viacerí zo spoločníkov, alebo iná osoba, napr. vedúci zamestnanec. Konateľom môže byť len fyzická osoba (FO), teda nie iná firma. Obchodný zákonník hovorí, že „Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.“ Zodpovedajú spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by spoločnosti spôsobili porušením tejto povinnosti.

Živnosť a s.r.o. – založenie a výdavky na založenie v roku 2022

Založenie živnosti a s.r.o. sa líši najmä administratívnou náročnosťou, výdavkami a rýchlosťou, ako môžete celú záležitosť zrealizovať. Najprv sa pozrieme na to, ako je to u živnostníkov.

Ohlásenie živnosti a výdavky na založenie v roku 2022

Takzvané ohlásenie živnosti je pomerne jednoduchý proces. Môžete ju vybaviť buď osobne, alebo elektronicky. Podľa vašej podnikateľskej činnosti pozná Živnostenský zákon tri druhy živností:

 1. Voľná živnosť – potrebujete splniť len tri podmienky: byť plnoletý, trestne bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Zoznam odporúčaných voľných živností každoročne aktualizuje Ministerstvo vnútra SR.
 2. Viazaná živnosť – okrem vyššie uvedených podmienok je potrebná tzv. odborná spôsobilosť (napr. prevádzkovanie cestovnej kancelárie vyžaduje doklad o ukončení štúdia a počet rokov praxe)
 3. Remeselná živnosť – musíte splniť všeobecné podmienky a byť vyučený v odbore (napr. pekár musí mať na podnikanie výučný list vo svojom odbore)

Ako môžete ohlásiť novú živnosť?

Podnikateľ môže živnosť ohlásiť buď osobne na „živnostenskom úrade“ (Odbor živnostenského podnikania v mieste podnikania – tzv. Jednotné kontaktné miesto (JKM), alebo elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy. Pri oboch formách ohlásenia živnosti odporúčame najprv skonzultovať zamýšľanú podnikateľskú činnosť s pracovníkmi živnostenského úradu. Podľa našich skúseností ochotne poradia, pod akú živnosť sa daná činnosť zaraďuje.

Miesto podnikania v živnosti môže byť buď adresa trvalého pobytu alebo iné miesto. V tom prípade budete potrebovať k ohláseniu priložiť doklad, ktorý preukazuje právo užívať nehnuteľnosť (nájomná zmluva, či súhlas vlastníka nehnuteľnosti). Ak vlastníte nehnuteľnosť, kde nemáte trvalý pobyt, túto si vie živnostenský úrad overiť v Katastri nehnuteľností SR.

Elektronické ohlásenie živnosti vykonáte cez formulár na stránke slovensko.sk. Táto možnosť je pohodlnejšia a lacnejšia. Voľnú živnosť ohlásite bez poplatku. Pri osobnom ohlásení je to 5 EUR za každé živnostenské oprávnenie (každú činnosť). Pri viazaných a remeselných živnostiach vás vyjde elektronické ohlásenie 7,50 EUR, osobne je to až 15 EUR za jednu živnosť.

Elektronická komunikácia s úradmi pre živnosť a s.r.o.

K elektronickej komunikácii cez Ústredný portál verejnej správy budete potrebovať

 • občiansky preukaz s čipom (OP)
 • nahraté bezpečnostné certifikáty
 • a čítačku čipových kariet.

Upozorňujeme vás na možnosť, že elektronické podpisovanie ohlásenia vám nemusí fungovať, ak je váš OP vydaný pred rokom 2022. Mali sme takýto problém my sami a ďalší štyria klienti. Jediná možnosť bola dať si OP vymeniť.

Cez portál slovensko.sk môžete potom komunikovať s rôznymi inštitúciami a ušetríte si čas s chodením a čakaním na úradoch. Dnes môžete elektronicky vybaviť nielen podnikateľské, ale aj súkromné záležitosti voči štátu (napr. zmenu trvalého pobytu, zápis vozidla a pod.).

Odbor živnostenského podnikania vydá samotné Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (po starom „živnostenský list“) spravidla do 3 pracovných dní. Toto platí pre občanov SR, u ktorých si vie stiahnuť výpis z registra trestov. JKM po vydaní osvedčenia zaregistruje živnostníka na Finančnú správu a prihlási ho ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) aj do jeho zdravotnej poisťovne.

Ako podnikateľ ste ďalej povinní zriadiť si elektronickú komunikáciu s Finančnou správou. Cez tento prístup budete potom vy, alebo váš účtovník podávať daňové priznanie, príp. plniť si iné povinnosti voči daňovému úradu. Registrácia na Portál Finančnej správy je možná na jej webovej stránke financnasprava.sk.

Nie je to síce vašou povinnosťou, no svojim klientom odporúčame zriadiť si rovno aj prístup do elektronickej pobočky zdravotnej poisťovne. Takto môžu získať prehľad o platiteľoch poistného, príp. nedoplatkoch a príde im do schránky aj Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Odvody do zdravotnej poisťovne si rozoberieme v ďalšej časti článku.

Môžete mať tiež elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou. Aj keď nie ste ešte zamestnávateľom, môžete sledovať svoj Elektronický účet poistenca. Viete si v ňom pozrieť si históriu pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Založenie s.r.o. a výdavky na založenie v roku 2022

Založenie s.r.o. je spravidla dlhší, administratívne náročnejší aj nákladnejší proces. Na rozdiel od živnosti zákon vyžaduje spísanie zakladateľských dokumentov. Po získaní živnostenského oprávnenia, musí byť spoločnosť ešte zapísaná do Obchodného registra.

V skratke proces založenia s.r.o. pozostáva z týchto krokov:

 1. Spíšete zakladateľskú listinu (pri jednoosobových s.r.o.) alebo spoločenskú zmluvu, ak je spoločníkov viac. Musí obsahovať najmä obchodné meno spoločnosti, adresu jej sídla, určenie spoločníkov, predmet podnikania (môže byť aj viacero činností), výšku základného imania a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov, údaje konateľov, práva a povinnosti orgánov spoločnosti a ďalšie).
 2. Ohlásite živnosť pre novú spoločnosť, príp. získate iné oprávnenia na podnikanie, ktoré nie sú živnosťou (napr. právnik, lekár, či tlmočník nepodniká na základe živnosti, ale osobitného predpisu).
 3. Overíte si, že nemáte nedoplatky voči štátu (Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, či Finančnej správe). Existenciu nedoplatkov si registrový súd preveruje sám. Ak by ste aj mali, musíte získať súhlas Finančnej správy so zápisom spoločnosti do Obchodného registra.
 4. Podáte návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra na miestne príslušnom Okresnom súde (je to vždy Okresný súd vo vašom krajskom meste). Tento návrh musíte podať elektronicky. Jeho súčasťou sú aj ďalšie dokumenty ako spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, či súhlas so zápisom sídla spoločnosti.

 Ako dlho trvá založenie s.r.o.?

Aj keď má registrový súd na spracovanie a zápis údajov z návrhu oficiálne 2 pracovné dni, v praxi táto lehota závisí od množstva agendy na každom súde. V Bratislave sa bežne stáva, že zápis trvá aj 2 týždne, niekedy aj viac než mesiac. V ostatných regiónoch Slovenska to býva menej. K tomu si potrebujete pripočítať 3 pracovné dni na vydanie živnostenského oprávnenia a obdobie na súhlas Finančnej správy. Z našich skúseností sa s.r.o. podarilo zapísať najskôr do 3 týždňov od prvotného rozhodnutia klienta na jej založenie.

Zásadným faktorom rozhodovania sa pre živnosť a s.r.o. môže byť pre niekoho aj rýchlosť. Živnosť môžete začať prevádzkovať prakticky aj v priebehu jedného dňa. Keďže živnostenské oprávnenie vám vzniká už dňom ohlásenia živnosti. Naopak s.r.o. vzniká a môže začať vykonávať podnikateľskú činnosť až dňom zápisu do Obchodného registra.

Poplatky pri založení s.r.o.

Samotný zápis s.r.o. je spojený so súdnym poplatkom 150 EUR. Dajte si pozor na to, že takýto poplatok platíte za prvý zápis údajov. Ak by ste chceli nejaké údaje doplniť dodatočne (napr. nový predmet podnikania), za každú zmenu zaplatíte poplatok 33 EUR (aj keby to mala byť len čiarka, alebo oprava preklepu v adrese). K úradným poplatkom je potrebné pripočítať výdavky na tvorbu zakladateľských dokumentov. Väčšina ľudí si dokumentáciu nevie vytvoriť sama a mnohí využijú právne služby. Takéto založenie s.r.o. vyjde vrátane súvisiaceho poradenstva rádovo od 500 EUR vyššie.

Ak má byť vo firme viacero spoločníkov, odporúčame vám, aby ste tvorbu spoločenskej zmluvy nechali na skúseného právnika. Do budúcnosti si tak môžete ušetriť peniaze, čas a nervy v prípade, keď sa spoločníci nebudú vedieť dohodnúť na kľúčových rozhodnutiach, smerovaní firmy a pri zmene, či vystúpení niektorého zo spoločníkov. Považujeme za efektívnejšie, keď riešenie takýchto situácií, vzájomné práva a povinnosti spoločníkov právnik dôsledne vopred upraví priamo v spoločenskej zmluve.

Najmä pre jednoosobové s.r.o. považujeme za vhodnú alternatívu aj služby webstránok ako firmaren a sroonline. Založenie s.r.o. vyjde okolo 250 EUR, živnosť cez ich portál ohlásite za 20 EUR.

V praxi sa nám osvedčil model, kedy sme s klientmi v rámci nášho poradenstva najprv prebrali ich ciele, očakávania a obavy spojené s novou firmou. Vyhodnotili sme finančné aj nefinančné kritériá pre rozhodovanie, či ísť do živnosti alebo s.r.o. Až na základe dôslednej analýzy sme s klientom prešli aj procesom založenia firmy na firmaren, či sroonline.

Živnosť a s.r.o. – dane a odvody v roku 2022

Spravidla každého podnikateľa na živnosť a s.r.o. zaujímajú dane a odvody, ktoré bude musieť zo svojho príjmu odvádzať štátu. Práve daňové zaťaženie a výška odvodov bývajú jedným z hlavných rozhodovacích kritérií pri zmene právnej formy podnikania.

Dane v roku 2022

Pre živnosť a s.r.o. platí v roku 2022, že pri ročných tržbách (príjmoch živnostníka alebo zdaniteľných výnosoch s.r.o.) do 49 790 EUR je možné uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15% z daňového základu. Vyšší obrat znamená u živnosti daňovú sadzbu 19%, príp. až 25%. U s.r.o. s vyšším obratom než uvedená hranica je daň z príjmov právnických osôb 21% z daňového základu.

Daňovým základom u živnostníka je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami. Pri s.r.o. je to rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podľa podvojného účtovníctva. Bližšie sa tomu venujeme v ďalšej časti článku o evidencii príjmov a výdavkov.

Okrem dane z príjmov samotnej s.r.o. zaplatí jej spoločník pri výplate podielu na zisku (dividendy) zrážkovú daň vo výške 7% z vyplácanej dividendy.

Niektorí poznajú sumu 49 790 EUR ako hranicu obratu pre povinnú registráciu k dani z pridanej hodnoty (DPH). Spôsob jej výpočtu pre daň z príjmov a pre DPH je však odlišný. Kým pre daň z príjmov je to obrat za zdaňovacie obdobie (spravidla kalendárny rok), pre DPH ide o obrat za posledných 12 po sebe idúcich mesiacov. V praxi môže nastať aj situácia, že sa podnikateľ s obratom viac ako 49 790 EUR nemusí stať automaticky platiteľom DPH (napr. ak tržby dosahuje z dodávok tovarov a služieb do zahraničia).

Odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne v roku 2022

Živnostník je ako SZČO od prvého dňa podnikania povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne. V roku 2022 ide o sumu 79,31 EUR mesačne. Zdravotne ťažko postihnutá osoba (ZŤP) platí zdravotné odvody v polovičnej výške.

Odvody na sociálne poistenie nemusíte platiť určitú dobu po začatí živnosti. Dĺžka tohto obdobia závisí od toho, kedy v priebehu roka ste živnosť ohlásili a v akom termíne podávate daňové priznanie za prvý rok podnikania. V nasledujúcom roku Sociálna poisťovňa posúdi odvodovú povinnosť podľa výšky príjmu. Pri prekročení hranice príjmu musíte začať platiť minimálne odvody na sociálne poistenie vo výške 187,78 EUR za mesiac (pre rok 2022).

Na jednej strane môžete v prvom roku ušetriť na odvodoch do Sociálnej poisťovne. Na druhej strane musíte počítať s tým, že na rozdiel od zamestnanca nemáte v tomto prípade nárok na plnenia ako nemocenské dávky, ošetrovné, či materské. Rovnako vám Sociálna poisťovňa za toto obdobie nepriznáva nárok na dôchodok.

Minimálne odvody na sociálne poistenie nezahŕňajú poistenie v nezamestnanosti. Živnostník preto nemá pri ukončení podnikania nárok na podporu v nezamestnanosti. Môže si však toto poistenie platiť navyše ako dobrovoľne poistená osoba.

Sumy odvodov sa každoročne menia podľa zmeny priemernej mzdy. Spravidla sa tak deje smerom nahor. Suma vymeraných odvodov sa tiež mení podľa výšky príjmu živnostníka v minulých rokoch. Aj preto potrebujete premýšľať a prepočítať vhodnosť podnikania na živnosť a s.r.o. s ohľadom na obdobie minimálne 2-3 roky vopred.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame minimálne odvody živnostníka v rokoch 2021 až 2023:

 

2021

2022

2023

Zdravotné poistenie

76,44 EUR / mesiac

79,31 EUR / mesiac

84,77 EUR / mesiac

Sociálne poistenie

180,99 EUR / mesiac

187,78 EUR / mesiac

200,72 EUR / mesiac

Odvody do zdravotnej poisťovne aj odvody do Sociálnej poisťovne musíte zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca. Napríklad odvody za máj 2022 zaplatíte najneskôr do 8. júna 2022.

Platenie odvodov v s.r.o.

Spoločníkom s.r.o. nevzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne. Situácia sa mení, ak je spoločník aj konateľom. Ak za svoju funkciu konateľ nepoberá žiadnu odmenu (a nemá ani iný druh príjmu), musí si platiť minimálne zdravotné odvody vo výške 79,31 EUR mesačne ako samoplatiteľ. To platí aj pre konateľa, ktorý nie je spoločníkom.

Bežná prax je, že konateľ má so spoločnosťou uzatvorenú mandátnu zmluvu, zmluvu o výkone funkcie konateľa, príp. pracovnú zmluvu s pravidelnou mesačnou odmenou. Ide o závislú činnosť a z tohto príjmu konateľ platí zdravotné aj sociálne poistenie. Z hľadiska výšky odvodov je takmer v postavení zamestnanca.

Upozorňujeme vás, že sociálne zabezpečenie spoločníka a konateľa s.r.o. je v praxi obmedzené. Napríklad spoločník ani konateľ nemôžu byť bez zrušenia svojej účasti, resp. funkcie v s.r.o. zapísaní do Evidencie uchádzačov o Zamestnanie (UoZ) na úrade práce. Tým nespĺňajú podmienky pre vyplácanie podpory v nezamestnanosti. A to napriek tomu, že si z príjmu v s.r.o. odvody na sociálne poistenie platili.

Evidencia príjmov a výdavkov pre živnosť a s.r.o.

Podnikateľovi slúži evidencia príjmov a výdavkov najmä na zistenie základu dane z príjmov. Okrem tejto zákonnej požiadavky môže byť zdrojom objektívnych dát pre kľúčové rozhodnutia, ale aj pre každodenné riadenie firmy.

Ako živnostník máte štyri možnosti, ako na daňové účely vykazovať príjmy a výdavky:

 • Uplatníte paušálne výdavky
 • Robíte daňovú evidenciu
 • Vediete jednoduché účtovníctvo
 • Alebo vediete podvojné účtovníctvo

Poďme si povedať viac o každej z možností.

Paušálne výdavky

Evidujete príjmy na bankový účet a do pokladne, zásoby a pohľadávky. K výdavkom nemusíte odkladať bločky ani faktúry. V daňovom priznaní sa základ dane určí percentom z príjmov. SZČO môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% zo zdaniteľných príjmov (max. do výšky 20 000 EUR).

Pozor na to, že v jednom daňovom priznaní uvádzate všetky druhy príjmov daného roka (aj zo zamestnania, prenájmu, cenných papierov atď.). „Paušál“ môžete použiť len na príjmy z podnikania. Táto možnosť nie je dostupná pre platiteľov DPH. Podnikatelia s paušálnymi výdavkami majú tiež problém získať úver vo väčšine bánk, nakoľko banka nemá na základe čoho posúdiť ich skutočnú finančnú kapacitu.

Daňová evidencia

Evidujete príjmy (a doklady o nich), výdavky, hmotný a nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky. K položkám daňovej evidencie musíte mať aj doklady, ktoré spĺňajú náležitosti účtovného a daňového dokladu. Rozdiel oproti účtovníctvu je v tom, že nemusíte položky účtovať na predpísané účty, nerobíte účtovnú závierku ani účtovné výkazy.

Výhodou oproti paušálnym výdavkom je podľa nás lepší prehľad o skutočných výdavkoch na podnikanie. Daňová evidencia je vhodná pre tých živnostníkov, ktorí majú reálne výdavky viac ako 60% z príjmov, no nechcú účtovníctvo a s ním spojené povinnosti. Zároveň je to dobrá príprava na prechod na účtovníctvo, alebo zmenu právnej formy na s.r.o.

Jednoduché účtovníctvo

Tu už musíte účtovať všetky doklady podľa zákona o účtovníctve, robiť účtovnú závierku a predkladať výkazy Finančnej správe spolu s daňovým priznaním. Môžete však získať lepší prehľad o firemných financiách a ľahší prístup k bankovým úverom.

Podvojné účtovníctvo

Rovnako ako pri jednoduchom účtovníctve musíte pri evidencii dokladov postupovať v zmysle účtovných predpisov. Rozdiel je v tom, že účtovné zápisy sa robia podvojne = vždy na dva účty naraz. Tento spôsob evidencie podľa nás umožňuje lepší prehľad o súvislostiach medzi finančnými kategóriami vo firme a rýchlejšie objavenie chýb, či negatívnych signálov o situácii vo firme.

Účtovníctvo pre živnosť a s.r.o. a ako si vybrať účtovnú firmu

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je situácia „jednoduchšia“. Pretože zo zákona musia viesť podvojné účtovníctvo. To znamená zbierať, pravidelne účtovať a uchovávať účtovné doklady ku všetkým transakciám vo firme.

Len minimum podnikateľov na živnosť a s.r.o. ovláda vedenie jednoduchého či podvojného účtovníctva. Učiť sa účtovníctvo, sledovať neustále zmeny predpisov, platiť účtovný program, školenia, alebo zamestnať účtovníka býva pre malú firmu ekonomický aj praktický nezmysel. Pokiaľ nechcete poskytovať účtovné služby ako predmet podnikania, je efektívnejšie využiť služby externej účtovnej firmy.

Pre začínajúceho podnikateľa môže byť náročné vybrať si účtovníka. Najčastejšie hľadá vo svojom regióne, čím si môže obmedziť možnosti. V dnešnej dobe technológií je možné účtovné doklady a výstupy z účtovníctva dodať aj emailom, cez cloudové služby, alebo online fakturačné aplikácie aj z druhého konca sveta. Aj poradenstvo môžete získať na online stretnutí cez video konferenčné aplikácie (Google Meet, Zoom, Skype a iné) a šetriť čas klienta aj účtovníka na dochádzanie na osobné stretnutia.

Na základe skúseností našich klientov vám odporúčame pri výbere účtovnej firmy tento postup:

 1. Najprv si môžete stanoviť ciele svojho vlastného podnikania – keď v tom máte jasno, dobrý účtovník môže prispôsobiť svoje služby a rady tak, aby k naplneniu vašich cieľov prispel
 2. Potom si môžete ujasniť očakávania od účtovnej firmy – o to ľahšie sa vám bude vyberať a pre účtovníka bude jednoduchšie vaše očakávania naplniť. Prístup ku klientovi, poradenstvo aj v neštandardných situáciách a komplexné služby pod jednou strechou môžu mať pre vás dlhodobo väčší prínos než len nízka cena.
 3. Nakoniec si overte referencie – buď od známych, ktorí už nejaký čas podnikajú, alebo referencie zo stránky overíte na externých portáloch ako Google Maps, LinkedIn, či Facebook stránka firmy. Na stretnutí dajte na svoju intuíciu a pocit, či dojem z účtovníka súhlasí s tým, čo jeho klienti v referenciách tvrdia.

Živnosť a s.r.o. – ako vybrať peniaze z firmy

Ako vybrať peniaze z firemných zdrojov na súkromné účely je jednou z najčastejších otázok podnikateľov na živnosť a s.r.o. Na jednej strane je potreba pravidelne z niečoho financovať osobné výdavky, na druhej strane je cieľom čo najviac ušetriť dane a odvody.

Živnostník môže vybrať peniaze z firemného účtu alebo pokladne na súkromné výdavky kedykoľvek a v akejkoľvek výške. Dokonca môže na podnikateľské platby používať osobný účet. Pre lepší prehľad však klientom živnostníkom odporúčame mať na firemné a súkromné platby oddelené bankové účty. Ideálne je mať oba účty v tej istej banke pre rýchlejšie prevody medzi nimi, príp. v dvoch bankách, ktoré umožňujú okamžité platby.

V prípade s.r.o. je základnou otázkou, či potrebujete peniaze buď priebežne (napr. mesačne) alebo vám stačí vyplatiť peniaze raz za rok. Tu sú základné možnosti, ako vybrať peniaze z s.r.o.:

 • Raz ročne – Vyplatenie dividendy (podielu na zisku)
 • Mimoriadne – Poskytnutie pôžičky spoločníkovi s.r.o.
 • Viackrát do roka / mesačne – fakturovanie vlastnej s.r.o.
 • Mesačne – Mzda zamestnanca alebo odmena konateľa

 

Vyplatenie dividendy (podielu na zisku)

Spoločník si môže z s.r.o. vyplatiť dividendu po skončení účtovného obdobia. Podmienkou je to, aby spoločnosť dosiahla účtovný zisk v predchádzajúcom roku, či rokoch. Vyplácanie podielu na zisku je možné buď jednorazovo, alebo na viackrát.

Nevýhodou je, že dividendu si môžete vyplatiť až v nasledujúcom roku podnikania po účtovnej závierke, podaní daňového priznania a zaplatení dane z príjmov za s.r.o. Nezabudnite na to, že s.r.o. musí z čistého zisku vytvárať aj rezervný fond. V praxi to vyžaduje, aby ste mali ako spoločník dostatočné rezervy na živobytie počas celého roka.

Na druhej strane môže byť tento spôsob vyplácania peňazí z s.r.o. daňovo výhodnejší než mzda, alebo odmena konateľa. S.r.o. s obratom do 49 790 EUR platí len 15% daň z príjmov, nad túto hranicu obratu je to daňová sadzba 21%. Samotné vyplatenie dividendy zo zdaneného zisku s.r.o. potom podlieha zrážkovej dani 7%. Spoločník však z vyplatenej dividendy neodvádza žiadne odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi s.r.o.

Poskytnutie pôžičky zo strany spoločnosti svojmu spoločníkovi by ste mali robiť len príležitostne. V opačnom prípade ide o podnikateľskú činnosť poskytovanie úverov a pôžičiek, ktorú štandardne robia banky. A na to je potrebné povolenie od Národnej banky Slovenska.

Nakoľko spoločnosť a jej majiteľ sú závislé osoby, poskytnutie pôžičky spoločníkovi podlieha pravidlám transferového oceňovania. Pôžička musí byť s obvyklou úrokovou sadzbou. V praxi to znamená, že úrok musí byť vo výške, v akej by spoločnosť požičala cudzej osobe, alebo vo výške, v akej by spoločník získal podobnú pôžičku v banke.

Z požičaných peňazí spoločník neplatí daň ani odvody. Toto riešenie má však niekoľko nevýhod. S.r.o. musí výnos z úrokov pôžičky zdaniť, pôžička je možná len raz za čas a požičané peniaze musí spoločník do firmy vrátiť späť.

Fakturovanie vlastnej s.r.o.

Spoločník ako fyzická osoba – podnikateľ môže za určitých podmienok fakturovať vlastnej s.r.o. Takáto transakcia medzi závislými osobami bude podliehať pravidlám transferového oceňovania. To znamená, že ceny musia zodpovedať trhovým cenám a je potrebné k tomu vypracovať transferovú dokumentáciu.

Najdôležitejšie je, aby fakturovanie vlastnej s.r.o. malo ekonomické opodstatnenie. Inak by daňový úrad mohol daný obchod vyhodnotiť ako neoprávnené daňové zvýhodnenie a dorubiť rozdiel dane. Nestačí len to, že vaša živnosť a s.r.o. majú rôzne predmety podnikania. Čo vám ako spoločníkovi bráni dať si zapísať danú činnosť do ORSR a vykonávať ju prostredníctvom s.r.o.?

Dorubenie dane a pokuta od Finančnej správy nemusia byť jediným rizikom tohto spôsobu vyplácania peňazí z s.r.o. Daňový úrad môže takéto konanie vyhodnotiť aj ako pokus o skrátenie dane a poistného, čo je trestným činom.

V praxi takáto fakturácia prebieha v troch formách:

 1. Živnostník fakturuje s.r.o. jednu zo svojich činností ako dodávateľ tovarov alebo služieb.
 2. Fakturuje svojej s.r.o. vytvorenie diela alebo podanie umeleckého výkonu, napr. vytvorenie textov na webstránku, spracovanie videa, či grafické práce s obrázkami.
 3. Vyfakturuje svojej s.r.o. použitie diela, napr. licenciu na použitie textov, či loga značky.

Každá z uvedených foriem je spätá s rôznym zdanením, rôznou možnosťou uplatniť daňové výdavky, či nezdaniteľné časti základu dane.

Mzda zamestnanca alebo odmena konateľa

Vyplatenie peňazí z s.r.o. môže byť formou príjmov zo závislej činnosti. Spoločník sa môže zamestnať vo vlastnej s.r.o. na pracovnú zmluvu alebo dohodu. Môže tiež uzatvoriť tzv. zmluvu o výkone činnosti konateľa. Každá z foriem mu zakladá právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem.

Všetky tri možnosti sú spojené s pomerne vysokým daňovým a odvodovým zaťažením. Zdravotné a sociálne poistenie plus daň z príjmov odvedená navyše štátu vyjde vo výške aj 90% čistého príjmu. Konkrétne číslo závisí od pravidelnosti príjmu a jeho výšky.

Pri pracovnej zmluve a dohodách mimo pracovného pomeru musíte dodržiavať tiež Zákonník práce, minimálnu mzdu a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. To spôsobuje zväčša dodatočné náklady a administratívu. Pri zmluve o výkone činnosti konateľa sa tieto predpisy neuplatňujú.

Každá z možností má svoje výhody a riziká. V praxi býva optimálne zvoliť si kombináciu viacerých foriem vyberania peňazí z s.r.o. Univerzálny návod neexistuje a ideálne je poradiť sa s odborníkom predtým, než sa do niektorej alebo viacerých možností pustíte.F

Zverejňovanie údajov za živnosť a s.r.o. v roku 2022

U niekoho môže zavážiť aj faktor, aký rozsah informácií bude musieť o svojej firme zverejniť. Deje sa tak najmä prostredníctvom verejne prístupných štátnych registrov podnikateľov, príp. údajov o finančnej situácii. Zverejnenie údajov má aj pozitívnu stránku, pretože si tak môžete overiť niektoré informácie o súčasných, či budúcich obchodných partneroch.

Údaje o živnostníkoch sú prístupné a pravidelne aktualizované na internetovej stránke Živnostenský register SR (ŽRSR). Dozviete sa napríklad informácie ako meno a priezvisko podnikateľa, jeho identifikačné číslo (IČO), miesto podnikania príp. adresy prevádzkarní. Tiež sa dozviete, aké má živnostenské oprávnenia a ako dlho činnosť prevádzkuje. ŽRSR vám ukáže aj to, ak niekto ukončil podnikateľskú činnosť.

Viac informácií dokážete nájsť o s.r.o. Samotný zápis firmy, jej sídlo, spoločníkov, konateľov a históriu zmien uvádza Obchodný register SR (ORSR). Na rozdiel od živnostníkov je s.r.o. povinná ukladať účtovnú závierku do Registra účtovných závierok SR (RUZ). Z neho je možné zistiť údaje o finančnej situácii firmy aj trend jej vývoja za viacero rokov.

Upozorňujeme vás na to, že údaje RUZ zverejňuje s oneskorením za predchádzajúce roky. Aktuálna finančná situácia vášho obchodného partnera môže byť medzitým už iná. Napríklad rastúca firma musela mať počas pandémie zatvorenú prevádzku, mohla prísť o zákazníkov a tržby. Naopak niekto mohol práve vďaka nepriaznivým podmienkam objaviť podnikateľskú príležitosť a začalo sa firme dariť.

Pre živnosť a s.r.o. existujú aj ďalšie miesta, kde môžu podnikatelia nechcene zverejniť informácie o svojej činnosti (alebo nečinnosti). Sú nimi zoznamy dlžníkov Finančnej správy, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Na rýchly prehľad o svojej vlastnej alebo cudzej s.r.o. je možné využiť aj komerčné služby ako finstat. Na jednom mieste zhŕňa verejne dostupné údaje z ORSR, RUZ aj zoznamov dlžníkov.

Vstup obchodného partnera do živnosti a s.r.o.

V niektorých situáciách potrebujete vstup obchodného partnera do podnikania. Často ide o spoluprácu v oblasti vývoja, distribúcie produktov a služieb, alebo podnikateľ potrebuje navyše kapitál pre realizáciu svojho nápadu, alebo rozšírenie činnosti.

Pre živnostníka sú možnosti pribratia nového partnera do firmy značne obmedzené. Zväčša sa to rieši zmluvou o spolupráci. V nej sa dvaja alebo viacerí podnikatelia dohodnú, kto bude v „spoločnom“ podnikaní za čo zodpovedný, ako si rozdelia tržby, resp. zisk, kto bude v akej miere uhrádzať spoločné náklady, príp. aké prostriedky na výkon činnosti kto poskytne (počítač, auto, licencie, predajné kanály atď.).

Živnostníci môžu na niektoré činnosti založiť aj občianske združenie (o.z.). Vyžaduje to minimálne troch zakladajúcich členov, určenie účelu združenia, spísanie stanov a registráciu. Upozorňujeme vás však na to, že občianske združenie je primárne určené na neziskové aktivity. Aj keď môže aj podnikať, podnikateľská činnosť a dosahovanie zisku nesmie byť hlavným účelom jeho existencie.

Vstup podnikateľského partnera do s.r.o.

V prípade s.r.o. je možností na vstup nového obchodného partnera hneď niekoľko:

 • Zlúčenie inej spoločnosti s s.r.o. – obchodné spoločnosti sa môžu spojiť právne a majetkovo. Buď ostane existovať len jedna z nich, alebo spolu vytvoria úplne novú s.r.o.
 • Prevod obchodného podielu – spoločník môže previesť svoj obchodný podiel (a tým aj vlastníctvo s.r.o.) na inú osobu (alebo firmu), čím on sám v spoločnosti ako majiteľ skončí. Túto možnosť sa dá v spoločenskej zmluve aj vylúčiť.
 • Zvýšenie základného imania s.r.o. – do spoločnosti môže vstúpiť nový partner tým, že vloží navyše ďalší vklad do základného imania. To sa navýši a on sa stane spoločníkom, pričom pôvodný spoločník/ci vo firme ostáva
 • Zmluva o tichom spoločenstve – tichý spoločník do s.r.o. prinesie kapitálový vklad výmenou za podiel na zisku. Jeho meno sa neuvádza vo verejnej časti Obchodného registra a zvyčajne sa priamo nepodieľa na rozhodovaní
 • Záujmové združenie právnických osôb – nie je podnikateľský subjekt. Slúži na uspokojovanie potrieb a záujmov svojich členov. Zväčša je účelom spolupráca alebo koordinácia aktivít v oblasti obchodu, odborných podujatí, humanitných cieľov, či vzdelávania, príp. zastupovanie členov voči štátu.

Živnostník nemá toľko možností na vstup nového obchodného partnera do firmy. Avšak má výhodu, že môže živnosť pomerne rýchlo a lacno ukončiť a spolu s inou osobou založiť s.r.o., či inú obchodnú spoločnosť.

Živnosť a s.r.o. – ukončenie podnikania v roku 2022

V niektorých situáciách musíte pre živnosť a s.r.o. zvažovať ukončenie podnikania. Živnostník má výhodu, pretože svoje podnikanie môže aj len prerušiť na potrebnú dobu a potom v ňom pokračovať. Zároveň samotné ukončenie živnosti je jednoduchšie než pri s.r.o.

Živnosť môžete prerušiť, alebo ukončiť fyzicky na živnostenskom úrade alebo elektronicky. Stačí, ak doručíte tzv. Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. Oznámenie o ukončení podnikania. Podnikanie tak prerušíte, alebo ukončíte dňom uvedeným v oznámení.

Pri ukončení podnikania v s.r.o. si prejdete viacerými krokmi:

 1. Najprv musíte na valnom zhromaždení rozhodnúť o zrušení s.r.o.
 2. Potom nasleduje likvidácia spoločnosti, t.j. vysporiadanie majetku a záväzkov voči veriteľom. V tom čase budete mať pri svojej s.r.o. v ORSR zapísaný dodatok „v likvidácii“.
 3. Následne zrušíte podnikateľské oprávnenia danej s.r.o., napr. zapísané živnosti a koncesie.
 4. Ako posledný krok nasleduje výmaz spoločnosti z obchodného registra na základe návrhu likvidátora. Až výmazom s.r.o. z ORSR je spoločnosť právne zrušená.

Aké faktory ešte môžete vziať do úvahy pri rozhodovaní sa medzi živnosťou a s.r.o.?

Výber medzi živnosťou a s.r.o. nemusí byť konečný. Mnoho podnikateľov si na začiatku zvolí živnosť z dôvodu jednoduchšieho a rýchlejšieho založenia, či menšej administratívy. Keď ich firma rastie, zväčša s tým rastú aj riziká z podnikania, príp. dane a odvody. V takej situácii môže byť naopak výhodnejšie riešenie podnikať vo forme s.r.o. Táto postupnosť však nemusí byť pravidlom.

V iných situáciách môže byť živnosť dokonca nevhodným riešením už na začiatku podnikania. Keď ide o obchody vo vysokých sumách, príp. keď hrozia pri danej podnikateľskej činnosti značné pokuty zo strany štátnych úradov, nemusí byť rozumné ručiť za tieto záväzky celým majetkom. Taktiež pre startupy, kde podnikateľ predpokladá potrebu zapojenia investora, môže byť živnosť značne obmedzujúca.

Svojim klientom na začiatku podnikania odporúčame vždy uvažovať s časovým horizontom aspoň 2-3 roky a zvážiť popísané oblasti pred rozhodnutím: živnosť alebo s.r.o. Pre jednoduchosť vám môže pomôcť aj zhrnutie odpovedí na otázky z úvodu, ktoré sme v tomto článku o právnych formách živnosť a s.r.o. popísali.

 

Živnosť a s.r.o. – zhrnutie

 

Živnosť

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ručenie za záväzky

Celým majetkom

Nesplateným vkladom do základného imania

Administratíva so založením

Ohlásenie živnosti elektronicky alebo v papierovej forme

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva, ohlásenie živnosti a zápis s.r.o. do ORSR elektronicky

Výdavky na založenie

Elektronicky: voľná živnosť bez poplatkov (osobne 5 EUR), viazaná a remeselná živnosť 7,50 EUR / jedna živnosť (osobne 15 EUR)

Poplatky za ohlásenie živností + zápis do ORSR 150 EUR + právne služby  – celkom od 250 EUR

Rýchlosť založenia

V deň ohlásenia živnosti

3 týždne a viac

Dane

Daň z príjmov 15 % (ak príjem do 49 790 EUR), potom 19 % alebo 25 % podľa daňového základu.

Paušálne výdavky 60 % z príjmov u neplatiteľov DPH

Daň z príjmov za s.r.o. 15%, resp. 21 % (ak výnosy nad 49 790 EUR)

Zrážková daň z dividendy 7 %

Odvody

Odvody do zdravotnej poisťovne min. 79,31 EUR / mesiac

Odvody do Sociálnej poisťovne prvý rok neplatí, potom podľa výšky príjmu

Spoločník s.r.o. (bez odmeny):

Ak nemá iný príjem, odvody do zdravotnej poisťovne min. 79,31 EUR / mesiac (samoplatiteľ)

Žiadne odvody do Sociálnej poisťovne

Evidencia príjmov a výdavkov

Paušálne výdavky

Daňová evidencia

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Výber peňazí z podnikania (na osobné výdavky)

Môže vybrať z pokladne alebo bankového účtu kedykoľvek, koľkokoľvek

Vyplatenie dividendy

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi

Fakturovanie vlastnej s.r.o.

Mzda alebo odmena konateľa

Zverejňovanie informácií

Živnostenský register

Finančné výsledky nezverejňuje

Pozor: zoznam dlžníkov zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy

Obchodný register

Zverejnenie účtovnej závierky v Registri účtovných závierok

Zoznamy dlžníkov

Vstup nového obchodného partnera (spolupodnikateľa)

Zmluva o spolupráci

Zlúčenie s inou spoločnosťou

Prevod obchodného podielu

Zvýšenie základného imania

Zmluva o tichom spoločenstve

Ukončenie podnikania

Oznámenie o ukončení podnikania

Môžete aj prerušiť podnikanie

Schválenie zrušenia s.r.o. valným zhromaždením, likvidácia, ukončenie oprávnení na podnikanie a výmaz s.r.o. z ORSR

Keď chcete zistiť, či je živnosť alebo s.r.o. vhodnejšia práve pre vás...

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *